1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Kirendeltségeihez tartozó szakosított ellátást biztosító szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
  A térítési díjat
  a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
  b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
  c)  a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
  d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
  e)  a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a-c), e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)köteles megfizetni.
 2. A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel, jelentős készpénzvagyonnal nem rendelkezik és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs, és nincs tartására kötelezhető, vagy azt nyilatkozatban vállaló hozzátartozója.
 3. A szociális intézményekben fizetendő napi és havi intézményi térítési díjak összegét évente az intézmény fenntartója állapítja meg. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: az intézményi térítési díj) összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett költségvetési adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
 4. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
 5. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.
 6. A fenntartó az intézményi térítési díjat a jogszabály szerint kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
 7. A bentlakásos intézményekben a jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat ingatlanvagyona terhére állapították meg. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább a minimális összegű költőpénz visszamaradjon.

Személyi térítési díj megállapítása

 1.  A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben, a kerekítés szabályairól szóló előírások figyelembevételével állapítja meg, és arról írásban értesíti az ellátottat, annak törvényes képviselőjét, illetve az illetékes gyámhivatalt.
 2. Az intézményvezető az ellátottat a fizetendő személyi térítési díjról szóló értesítésben tájékoztatja:
  a)    a fenntartó által az e szabályzatban meghatározott, az adott ellátottra
  érvényes intézményi térítési díjról, a belépési hozzájárulásról,
  b)    a fizetendő személyi térítési díjról,
  c)    az ellátottat megillető havi költőpénzről,
  d)    a tárgyévi egy ellátottra jutó önköltség havi összegéről.
 3. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,80%-át az egyéb elhelyezést nyújtó szociális intézmények, és a támogatott lakhatást igénybe vevők esetében.
 4.  A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
  Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
 5. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.
 6. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartó képviselőjéhez fordulhat. A Kirendeltség igazgatója határozattal dönt a kérelem elbírálásáról.
  A támogatott lakhatás személyi térítési díja a lakhatási költségekből (lakhatási költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért fizetendő díjak együttes összege értendő) és a komplex szükségletfelmérés alapján igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze.
  A támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható, amelyet az igénybevevő szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legalább évente egyszer meg kell ismételni.
  A komplex szükségletfelmérést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az intézményvezető által kijelölt egy-egy munkatárs végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkező munkatárs jelölhető ki.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény, Ápoló-Gondozó Otthon Mérk, térítési díjai

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Ápoló Gondozó otthon Mérk

időskorúak gondozóháza átmeneti elhelyezés: 87900 Ft/hó 2930 Ft/nap

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Ápoló Gondozó otthon Mérk

időskorúak, demens betegek bentlakásos ellátása ápoló gondozó: 87900 Ft/hó 2930 Ft/nap

Weboldalunkon sütiket használunk

Az agomerk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.